support node template

wat is digitalis?

Digitalis is een uitgever en ontwikkelaar van digitale kennissystemen

Digitalis is als uitgever en ontwikkelaar van digitale kennissystemen al decennia actief op het raakvlak van gezondheidszorg, farmacotherapie en kennismanagement. In toenemende mate wordt in de gezondheidszorg de nadruk gelegd op samenwerking, afspraken en ketenzorg. Digitalis onderschrijft dat door een focus op besluitvormings- en beslissingsondersteuning. Inhoudelijke stroomlijning en integratie binnen het zorgproces (elektronisch voorschrijven, farmacotherapie-overleg, formulariummanagement, richtlijnontwikkeling) staan daarom centraal bij alle producten en diensten.

Digitalis is eind jaren tachtig van de vorige eeuw voortgekomen uit een R&D-project op de afdeling Klinische Farmacie van de Radboud Universiteit Nijmegen. In dit project is Prescriptor ontstaan, het allereerste Elektronisch Voorschrijfsysteem (EVS) in Nederland. In de begintijd werd samenwerking gezocht met de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit van Amsterdam, daar werd de International Classification of Primary Care (ICPC) ontwikkeld. De toenmalige huisartsenpraktijksystemen (HIS) werden uitsluitend voor administratieve doelen ingezet, met de komst van Prescriptor werden de mogelijkheden van de HISsen meer medisch georiënteerd. Digitalis bouwde op die wijze met Prescriptor een visionaire brug tussen geneeskunde en farmacie, waarbij rationele therapie-afspraken patiënt- en probleemgericht in de praktijk werden geïmplementeerd.

Sindsdien heeft Digitalis samenwerking gezocht met diverse kennispartners waaronder Transmuraal Formularium Nijmegen, Groninger Formularium Commissie, Proeftuin Groningen en het Nederlands Huisartsen Genootschap. Met deze partners zijn elektronische formularia ontwikkeld die via Prescriptor zijn geïntegreerd in EPD’s. Begin jaren ‘90 werd Digitalis ook uitgever van nascholings- en keuzemodules rondom het rationeel gebruik van geneesmiddelen (SOJA, InforMatrix, NEOcasus en VideOpinion). Deze informatiediensten werden begeleid met interactieve workshops gericht op farmacotherapie-overleggroepen.

De unieke combinatie van het faciliteren, onderhouden, verbinden en implementeren van kennisbronnen ter optimalisatie van het geneesmiddelengebruik door Digitalis is in het begin van de 21ste eeuw ontdekt door een nieuwe partner, een grote NHS-instelling in Noord-Ierland. Vandaar dat Digitalis ook internationaal haar vleugels heeft uitgeslagen om kennisproducten op andere platformen te laten landen. Een nieuwe loot aan deze stam is de ontwikkeling van Clinical Rules, waarbij een innovatieve en efficiënte vorm van medicatieveiligheid wordt beoogd.

Vandaar dat Digitalis zich ruim 30 jaar pionier en specialist mag noemen in het kader van medicatiemanagement of wat internationaal wordt omschreven als ‘medicines optimisation’. Geneesmiddelenkeuzebeleid, inkoop, therapiebeleid, voorschrijven, medicatiebegeleiding, medicatiebewaking en medicatie-review zijn allemaal aandachtsgebieden die beter op elkaar dienen aan te sluiten in de praktijk. Professionals kunnen kwaliteitsmanagement weer in eigen hand nemen, ondersteund door een krachtige ICT-infrastructuur en kennisarchitectuur. Dat is dan ook de inzet van Digitalis: hosting YOUR knowledge!

Visie & missie

Missie

De missie van Digitalis richt zich op kennismanagement ten behoeve van de optimalisering van het geneesmiddelengebruik. Dit raakt een reeks van processen die in de praktijk nogal eens versnipperd wordt opgezet. Digitalis is partner voor kennisnetwerken die de doelmatigheid en veiligheid van het geneesmiddelengebruik willen verbeteren. In de praktijk gaat het om het vormgeven en ondersteunen van de kennisinfrastructuur rondom geneesmiddelenkeuzebeleid, variërend van inkoop, therapiebeleid, voorschrijven, medicatiebegeleiding, medicatiebewaking en medicatie-review. Veelal bestaan er goede nationale standaarden en richtlijnen, maar deze ontberen vaak de vertaling, implementatie en integratie op de werkvloer. Het vertalen, samenbrengen, verbinden en ontsluiten van verschillende kennisbronnen is hierbij van groot belang. Kennismanagement is het sleutelwoord.

Netwerkmanagement is een tweede instrument: het organiseren, verbinden en ondersteunen van specifieke netwerken. Deze opereren als ‘communities’ in de vorm van zorggroepen of zorginstellingen met kernwaarden als collegialiteit, samenwerking, professionaliteit en kwaliteit. De zorggroepen en zorgverleners binnen instellingen voelen zich verantwoordelijk om gezamenlijk op te trekken en worden door Digitalis gefaciliteerd om processen ter optimalisering van het geneesmiddelengebruik te ontwikkelen. Aangezien deze processen elkaar raken is een effectieve toepassing binnen samenwerkende netwerken beter mogelijk.

Door de opkomst van het internet kunnen deze processen nog veel beter worden gestroomlijnd. Vergelijk deze ontwikkeling bijvoorbeeld met de geschiedenis van het stratenboek naar een navigatiesysteem. Deze revolutie maakt ook de zorg-ICT door; de mogelijkheden reiken zelfs alweer verder. Kennismanagement is nu binnen bereik voor ‘communities’ binnen de zorg die met elkaar eigen afspraken overeenkomen, implementeren, monitoren en aanpassen aan veranderende behoeften. Processen die voorheen uitsluitend op ‘macro’-niveau werden uitgedacht, kunnen nu meer in ‘micro-verband’ vorm krijgen en integraal op de werkvloer worden toegepast. Deze zorggroepen kunnen ook zelf ontwikkelde kennisproducten met elkaar uitwisselen. Op basis van een goede ICT-infrastructuur en kennisarchitectuur in de ‘cloud’ zijn de mogelijkheden onbegrensd.

Hoe dit kan leiden tot interessante partnerships, toont de samenwerking van Digitalis met een grote NHS-instelling in Noord-Ierland, de Northern Health and Social Care Trust. Deze samenwerking staat internationaal sterk in de belangstelling door de erkenning van Noord-Ierland door de EU als ’medicines management reference site’. In Nederland werkt Digitalis al succesvol en langdurig samen met koepels (NHG, KNMP, LHV, Nictiz, VZVZ), regionale netwerken (Transmuraal Formularium Nijmegen, TransHis, Stichting StatusScoop) en met zorginstellingen (Zuyderland).