nieuwsitems node template

Regionaal longformularium Maastricht-Heuvelland

donderdag, 04/10/2018

In de regio Maastricht en Heuvelland hebben longartsen, huisartsen, zorgverzekeraar VGZ en de apothekers medio 2016 een longformularium samengesteld waarin uitsluitend medicamenten staan die voldoen aan een aantal kwaliteitseisen én waarvan de inkoopprijs concurrerend is. Het betreft geneesmiddelen die gebruikt worden bij patiënten met COPD en/of Astma. Het transmurale, regionale longformularium werd vanuit de proeftuin Blauwe Zorg geïmplementeerd in de regio Maastricht-Heuvelland. Het artikel ‘Het regionaal longformularium in de regio Maastricht-Heuvelland’ in het septembernummer van De Eerstelijns verhaalt van het ontstaan en de eerste resultaten en geeft adviezen voor het opstellen van een regionaal formularium.

Aanleiding voor het Longformularium was de gezamenlijke constatering dat er vele verschillende middelen op de markt zijn met een grote diversiteit aan met name de devices voor toediening. Een kleiner formularium dat alle therapeutische opties dekt, heeft als voordeel dat in de instructie van praktijkverpleegkundigen en apothekersassistenten meer eenduidigheid komt. Een tweede voordeel is dat zo’n formularium er toe leidt dat het middel én het device dat de dokter voorschrijft en aan de patiënt uitlegt, ook daadwerkelijk met de patiënt naar huis gaat en wordt gebruikt. Het Longformularium biedt bovendien de mogelijkheid om samenwerking met de verzekeraar te komen tot een inkooptraject, hetgeen de kosten naar beneden heeft gebracht.

Prescriptor als EVS

De betrokkenen werd inhoudelijk goed geïnformeerd, voorzien van een ‘placebokit’ en een Longformulariumkaart. Bovendien werd het maken van lokale samenwerkingsafspraken tussen huisarts en apotheek gestimuleerd en optimalisatie van het zorgproces nagestreefd door een grotere rol voor apotheker en apothekersassistent.
Om tegemoet te komen aan de vraag naar meer ICT-ondersteuning om het Longformularium te volgen, werd op 1 februari 2018 het EVS Prescriptor geïmplementeerd. Prescriptor wordt nu door een meerderheid van de huisartsen in de regio gebruikt en lijkt het voorschrijven conform formularium te vergemakkelijken. De gevolgen die het Longformularium heeft voor patiënttevredenheid, therapietrouw en doelmatigheid worden nog systematisch onderzocht, maar er zijn al positieve geluiden vanuit het veld.

M. van Hoof, A. Huizing, J. Kroeg, G. Schulpen, Het regionaal longformularium in de region Maastricht-Heuvelland Innovaties in de medicamenteuze behandeling van longpatiënten. In: De Eerstelijns, september 2018.
Voor meer informatie over de totstandkoming van het formularium en de betrokkenheid van de verschillende stakeholders, zie: Blauwe Zorg
Informatie foto: De formulariumcommissie v.l.n.r. Robert Willemsen (kaderhuisarts Astma-COPD HAP Nazareth, Universiteit Maastricht), Geertjan Wesseling (longarts academisch ziekenhuis Maastricht) en Fred Claessens (apotheker apotheek Malberg). Foto: Alf Mertens
Lees volledig artikel